جدول ارزش غذایی لوبیا سبز

جدول ارزش غذایی لوبیا سبز